Restoration of Rubble Walls

Rubble Walls are a predominant and integral feature of the Maltese rural landscape. These traditional agricultural structures reflect the history, knowledge, and skill of our ancestral agrarian societies.

Through funding under EAFRD Measure 4 – Investments in Physical Assets Sub-measure 4.4: Support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-climate objectives the Ta’ Sannat Local Council restored and rebuilt rubble walls along Triq Ta’ Gruwa and Triq Ta’ Bardan.

Rubble Walls are a predominant and integral feature of the Maltese rural landscape. These traditional agricultural structures reflect the history, knowledge, and skill of our ancestral agrarian societies. For ages, Maltese farmers have realized the important role that these walls play in the preservation and sustainability of the local agricultural economy. The maintenance and reinstatement of rubble walls is crucial both to prevent soil erosion and maintain Malta’s rural landscape.

Restawr ta’ Ħitan tas-Sejjieħ

Permezz ta’ finanzjament taħt l-FAEŻR Miżura 4 – Investimenti f’Assi Fiżiċi Sottomiżura 4.4: Appoġġ għal investimenti mhux produttivi marbuta mal-kisba ta’ objettivi agroambjentali-klimatiċi l-Kunsill Lokali Ta’ Sannat irrestawra u bena mill-ġdid ħitan tas-sejjieħ tul Triq Ta’ Gruwa u Triq Ta’ Bardan.

Il-ħitan tas-sejjieħ huma karatteristika predominanti u integrali tal-pajsaġġ rurali Malti. Dawn l-istrutturi agrikoli tradizzjonali jirriflettu l-istorja, l-għarfien u l-ħila tas-soċjetajiet agrarji antenati tagħna. Għal żminijiet, il-bdiewa Maltin indunaw bir-rwol importanti li għandhom dawn il-ħitan fil-preservazzjoni u s-sostenibbiltà tal-ekonomija agrikola lokali. Il-manutenzjoni u r-restawr tal-ħitan tas-sejjieħ huma kruċjali kemm biex tiġi evitata l-erożjoni tal-ħamrija kif ukoll biex jinżamm il-pajsaġġ rurali ta’ Malta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *